Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2010

akanane-rainbow
11:49
Chciałabym z przyjemnością ogłosić, iż odzyskałam dostęp do mojej pierwotnej strony. Na początku strona ta miała nazwe "akanane-rainbow", lecz zmieniłam ją na obecną, czyli "kingavonschabert". Cieszę się, że mogę kontynuować prace na tej stronie.

Kinga Von Schabert

September 24 2010

akanane-rainbow
13:47
Jestem Akanane-Rainbow, autorka Krainy Inspiracji, a także właścicielka Krainy Inspiracji dostępnej pod adresem "kingavonschabert.soup.io". Na początku była to moja aktualna i jedyna strona, niestety chciałam zmienić nazwę, co spowodowało, że nie mam chwilowo dostępu do tej strony. Postanowiłam załozyć nowe soup.io pod starym adresem, czyli "akanane-rainbow.soup.io". 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl